Katalog dotowanych działań

Z pomocą dotacji możesz sfinansować do 80%  kosztów poprawy warunków pracy. Maksymalna kwota dotacji to 300.000 zł. Niektóre z wymienionych poniżej działań mają ograniczenia kwotowe. Zarejestruj się poniżej i pobierz Katalog, żeby dowiedzieć się więcej lub napisz do nas nas biuro@delphi.edu.pl.

Zarejestruj się

Jakie działania można sfinansować z dotacji?

1.  Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej do stosowania w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami chemicznymi lub pyłowymi (np. obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, filtry, filtropochłaniacze,urządzenia do odpylania na sucho i na mokro, cyklony, elektrofiltry, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice,przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia i elementy miejscowej wywiewnej wentylacji i filtracji powietrza ścian, kabin i komór lakierniczych, urządzeniawentylacji indywidualnej).

2. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej innych niż wymienione w punkcie 1.
3. Zakup i instalacja osłon stałych i ruchomych chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi, występującymi w niebezpiecznych strefach maszyn i innych urządzeń technicznych, np. osłon nastawnych, blokujących, blokujących z ryglowaniem, sterujących, zamykających się samoczynnie.

4.  Zakup i instalacja urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi występującymi w niebezpiecznych strefach maszyn i innych urządzeńtechnicznych, tj. urządzeń: blokujących, zezwalających, sterujących podtrzymywanych, oburęcznego sterowania, czułych na nacisk, aktywnych optoelektronicznych (np. kurtyny i promienie świetlne, skanery laserowe), sterujących krokowych, ograniczających.

5. Zakup i instalacja do maszyn lub innych urządzeń technicznych uzupełniających środków ochronnych (czyli realizujących funkcję zatrzymania awaryjnego) do odłączania i rozpraszania energii (np.: izolacyjnych odłączników całej maszyny lub jej określonych części od wszystkich źródeł zasilania z możliwością ich zamykania na klucz lub w inny sposób w położeniu odłączenia).

6. Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa.

7. Zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach w miejscu pracy, np.: ręczne detektory toksycznych gazów, wiatromierze, belki świetlne, sygnalizatory świetlne oraz akustyczno-optyczne sygnalizatory stref występowania zagrożenia, takich jak: strefy ruchu maszyn, miejsca awarii, wykopy, drogi wewnątrzzakładowe, zbiorniki.

8. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem elektromagnetycznym z wyłączeniem promieniowania optycznego.

9. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem jonizującym.

10. Zakup i instalacja kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych.

11. Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem.

12. Zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.).
13. Zakup i instalacja elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetleniapomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw).

14. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym.
15. Zakup środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, np. elastyczne osłony izolacyjne, uziemiacze, drążki izolacyjne/manewrowe,akustyczno-optyczne wskaźniki napięcia, hak ewakuacyjny.

16. Zakup i instalacja środków technicznych ochrony antyelektrostatycznej, zapobiegającej rażeniom człowieka oraz zapłonowi atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne, np. jonizatory powietrza, maty i listwy antyelektrostatyczne itp.

17. Zakup i instalacja urządzeń i elementów klimatyzacji ogólnej do stosowania w warunkach mikroklimatu gorącego lub zimnego (np. centrali klimatyzacyjnych, centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wentylatorów, filtrów, nawiewników powietrza, regulatorów, przewodów) pod warunkiem występowania przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników mikroklimatu gorącego/zimnego na stanowiskach pracy spowodowanego emisją ciepła/zimna z maszyn i procesów technologicznych).

18. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np.: siatki ochronne, zabezpieczenia na krawędzi ciągówkomunikacyjnych i innych otworów w stropach, podesty stacjonarne, rusztowania ruchome – przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań)oraz drabiny rozstawne jezdne z podestem roboczym wyposażonym w zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.

19. Zakup i instalacja maszyn i urządzeń z ruchomym podestem roboczym, służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, przewoźne).

20. Zakup środków technicznych do obudowy wykopów ziemnych służących wyłącznie zabezpieczeniu pracowników podczas wykonywania doraźnych prac naprawczych prowadzonych w wykopach o głębokości do 3 m, o dopuszczalnym nacisku gruntu do 30 kN/m2 (w szczególności szalunki typu boks z uchwytami rozporowymi lub punktowymi, szalunki typu słupowego).

21. Zakup środków technicznych zabezpieczających przed dostępem do stref pracy pracowników, np. tymczasowe balustrady/bariery ze stałym oznakowaniem ostrzegawczym, itp.

22. Zakup i instalacja urządzeń o udźwigu maksymalnym do 450 kg służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowegoprzy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, np.:
a. ręczne wózki platformowe oraz platformowe dwunożycowe,
b. schodołazy
c. wciągniki z jednym uchwytem mocującym,
d. żurawiki,
e. wciągarki z jednym uchwytem mocującym,
f. suwnice,
g. chwytaki i manipulatory (samojezdne, prowadzone i podwieszane),
h. wozidła prowadzone (o maksymalnej prędkości jezdnej/roboczej do 6 km/h),
i. wyciągi towarowe (windy dekarskie),
j. dźwigi towarowe małe (bez prawa wstępu osób do kabiny),
k. egzoszkielety pasywne.

23. Zakup urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego:
a. wózków jezdniowych do przemieszczania palet (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m) wyłącznie z napędem
elektrycznym takie, jak: wózki prowadzone, podestowe,
b. ręcznie prowadzonych ciągników do wózków, np. magazynowych (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej prędkości jezdnej do 6 km/h),
c. urządzeń do transportu pionowego osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne,
d. zestawów do zrywki drewna (przyczepa leśna z żurawiem, bez ograniczenia udźwigu).

23. Zakup wyposażenia stanowisk pracy, które ma na celu ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, szczególnie obciążenia o charakterze statycznym poprzez umożliwienie wykonywania pracy fizycznej w pozycji naprzemiennie, stojącej i siedzącej lub w pozycji stojącej z podparciem, z zachowaniem dobrej stabilności postawy. Dofinansowaniu podlegają istniejące stanowiska pracy, które ze względu na występujące duże obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego wymagają modernizacji. Możliwe jest dofinansowanie zakupu:
a. specjalistycznych stołów (np. tapicerskich, spawalniczych) z automatyczną regulacją wysokości blatu w zakresie co najmniej 50 cm lub
automatyczną regulacją odchylenia blatu min. 30 stopni (np. hydrauliczna, elektryczna),
b. specjalistycznych stołów/foteli dla pacjentów/klientów wykorzystywanych w gabinetach, np. medycznych, fizjoterapeutycznych,
kosmetycznych, fryzjerskich. Stoły/fotele muszą posiadać funkcję automatycznej regulacji oparcia oraz wysokości w zakresie co najmniej 30 cm
(np. hydrauliczna, elektryczna),
c. stołów do balsamacji z automatyczną regulacją wysokości (np. elektryczna, hydrauliczna).

24. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, np.: urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji (sterylizatory parowe, urządzenia do dezynfekcji powierzchni i powietrza), komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, śluzy sanitarne, stacje do mycia i dezynfekcji środków ochrony indywidualnej, stacje do dezynfekcji rąk, natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, urządzenia do bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych czynników biologicznych.

25. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne, np. urządzenia do bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych (np. bezpieczne szafy, bezpieczne pojemniki), natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, środki do ograniczania wycieków (np. wanny, sorbenty), przemysłowe systemy detekcji toksycznych lub wybuchowych gazów.

26. Zakup środków ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz sprzętu do pracy na wysokości, tj. sprzętu ewakuacyjnego, sprzętu do pracy w tzw. „dostępie linowym” oraz urządzeń kotwicznych.

Oraz działania doradcze:

27. Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i udokumentowana ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
28. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
a) czynniki chemiczne i pyły,
b) czynniki biologiczne,
c) czynniki fizyczne: hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, pole elektrostatyczne, elektryczność statyczna,
promieniowanie jonizujące, promieniowanie optyczne (np.: podczerwone, widzialne i nadfioletowe), mikroklimat, itp.,
d) czynniki uciążliwe (np.: oświetlenie elektryczne, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, monotypia).